Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar!

Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar!

Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer
Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna tagit fram en gemensam vägledning för att underlätta arbetet med träd i offentliga miljöer. Arbetet påbörjades i början av 2012 och slutfördes i december 2014. Under arbetets gång har ett stort antal länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, intresseorganisationer, universitet, förvaltningar och andra aktörer som arbetar med träd i offentliga miljöer bidragit med värdefulla synpunkter.

Vägledningens syfte är att öka kunskapen och förståelsen för trädens olika värden och att stärka samarbetet över sektorsgränserna. Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd rörande träd. Vägledningen vänder sig också till beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar till exempel på Trafikverket, Statens Fastighetsverk, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar och bostadsbolag samt till konsulter som arbetar med miljöer där det finns träd och som till exempel skriver vårdprogram, skötselplaner eller trädvårdsplaner.

Träd har många värden – men kan också orsaka intressekonflikter
Träd i städer, på begravningsplatser, i alléer längs vägar, i parker, offentliga trädgårdar och andra offentliga miljöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. Träden skapar attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som upptag av dagvatten och temperaturreglering. Likväl kan det uppstå intressekonflikter kring träden. Förslag kan exempelvis väckas om att fälla eller på olika sätt åtgärda dem – förslag som olika intressenter kan ha vitt skilda uppfattningar om. Vägledningen ger en översiktlig beskrivning av olika offentliga trädmiljöer, deras värden och vad de kan finnas för orsaker till att träd ibland behöver fällas eller på annat sätt åtgärdas.

Det behövs kunskap för att kunna göra avvägningar
Det uppstår ofta ett behov av att göra väl genomtänkta avvägningar mellan olika värden. Samtidigt måste man ta hänsyn till de många lagar som reglerar arbetet med träd i offentliga miljöer, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Även sådan lagstiftning som exempelvis hanterar skadeståndsansvar, arbetsmiljö eller säkerhet för kraftledningar måste beaktas. För träd i offentliga miljöer finns också olika typer av styrmedel och planeringsverktyg, exempelvis vårdprogram, trädvårdsplaner eller åtgärdsprogram.

Om samtliga värden, intressen och praktiska förutsättningar på platsen är kända, uppmärksammade och tydligt beskrivna är det lättare att göra väl underbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga åtgärden. I vägledningen presenteras en stegvis modell för avvägning mellan olika intressen. Modellens tio steg inkluderar en detaljerad beskrivning av trädmiljöns förutsättningar samt en översiktlig och en fördjupad värdering av miljön och av träden. Checklistor underlättar beskrivningen och den kunskapsbaserade bedömningen av miljöns och trädens kulturhistoriska värden, naturvärden och sociala värden. Vägledningen beskriver dessutom hur modellen kan användas vid länsstyrelsernas och kommunernas handläggning av en rad olika ärenden.

Utformning av åtgärder måste anpassas till miljön
Även om varje plats har unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till finns det ändå generella riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika typer av trädvårdsinsatser. I vägledningen finns tips om hur åtgärder kan utformas i olika miljöer. I miljöer med höga kulturhistoriska värden är det avgörande att känna till det historiska sammanhanget och syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger vägledning om hur man kan ta hänsyn till symmetri och annan arkitektonisk gestaltning, hur man kan tänka vid val av specifikt plantmaterial eller vid bevarandet av enstaka trädindivider som bär på särskilda berättelser. I miljöer med höga naturvärden är det oftast viktigast att bevara de äldsta träden och död ved, antingen på plats eller i så kallade faunadepåer. I miljöer med höga sociala värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd, särskilt gamla och grova individer, ha höga symboliska värden och vara extra viktiga att bevara.

Lagstiftning som berör träd i offentliga miljöer

Till vägledningen hör också en separat bilaga med titeln Regler om träd i offentliga miljöer. Denna bilaga utgör en redovisning av regelverk som berör träd samt vägledning om tillämpningen, i synnerhet för parallell lagstiftning som till exempel biotopskydd, marklov och skydd av kyrkliga kulturminnen.

Fria eller fälla kan laddas ner som PDF fil här. Den kan också köpas via print-on-demand på riksantikvareämbetets hemsida www.raa.se

Kontaktpersoner

FSK: Johan Arvidsson, johan.arvidsson@visbydf.se

SKAO: Eva Grönwall, eva.gronwall@svenskakyrkan.se

Riksantikvarieämbetet: fabian.mebus@raa.se

Kommentarer är stängda.
FSK