Stadgar

Stadgar

§ 1 Föreningens uppgifter

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet.

Föreningen verkar för sagda uppgifter bl. a genom att

a) ansluta inom förvaltningsområdet verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning;

b) årligen anordna minst en kongress, för medlemmarna och speciellt inbjudna förtroendemän m.fl., vars huvudsyfte skall vara vidareutbildning och utbyte av erfarenheter inom förvaltningsområdet med fokus på chefs- och ledarskapsfrågor;

c) medverka till anordnande av specialkurser och diskussionsseminarier i aktuella frågor;

d) bevaka förvaltningsområdets intressen vid bl. a utredningar och författning;

e) genom återkommande rapporter från styrelsen lämna medlemmarna information om aktuella frågor, viktiga beslut, remissbehandlingar m m;

f) på lämpligt sätt medverka till främjande av forskning och undervisning inom området;

g) främja god ordning och pietet inom begravningsplatser, kapell och krematorieanläggningar;

§ 2 Medlemskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt § 1 a. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen.

Medlemskapet upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts. Som korresponderande ledamot kan, för perioder om två år åt gången, kallas person i ledande ställning som har särskild anknytning till föreningens verksamhetsområde.

Som hedersledamot kan kallas person som på förtjänstfullt sätt främjat eller främjarföreningen eller dess ändamål.

Pensionerad medlem äger kvarstå i föreningen.

Hedersledamöter är befriade från årsavgift. Pensionärer erlägger halv årsavgift.

Beslut om kallande av hedersledamot eller korresponderande ledamot skall föregås av enhälligt förslag från styrelsen och beslutas med minst 2/3 majoritet vid årsmötet.

§ 3 Avgifter

Inträdesavgiften (slopades av årsmötet 2018) erlägges omedelbart efter det att vederbörande antagits som medlem i föreningen. Årsavgiften för verksamhetsåret skall erläggs efter anmodan. Den som erhållit inträde i föreningen under verksamhetsårets sista kvartal erlägger årsavgift först året efter.

Inträdes- och årsavgift fastställs varje år av årsmötet.

§ 4 Val av funktionärer

Föreningen representeras av en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter, som alla väljs vid ordinarie årsmöte och för en tid av två år – ordförande och två ledamöter det ena året och två ledamöter det andra året. Samtidigt utses fem suppleanter för en tid av ett år samt två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år. Likaledes utses årligen en valberedning bestående av tre ledamöter, varav minst en skall avgå varje år.

§ 5 Kongresser och årsmöten

Föreningen håller en ordinarie kongress varje år vars huvudsyfte framgår av § 1. Kongressen skall hållas på tid och plats som bestämts av styrelsen. Kallelse till årskongress skall delges medlemmarna minst 60 dagar i förväg. Extra kongress kan utlysas av styrelsen ensam eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar gjort framställning därom till styrelsen. Kallelse till extra kongress skall delges minst fjorton dagar i förväg.

Föreningens årsmöte hålles i anslutning till kongress. Vid årsmötet behandlas frågor angående föreningens verksamhet. Dagordning och övriga för årsmötet aktuella handlingar utsänds 30 dagar i förväg.

Föreningen är beslutsmässig när minst en fjärdedel av dess medlemmar är närvarande. Medlem, som är förhindrad närvara vid årsmöte, kan utfärda fullmakt för närvarande medlem att utöva hans rösträtt. Dock må ingen inneha mer än en fullmakt.

Redogörelse från kongressen och protokoll från årsmötet justeras av ordföranden jämte två av de närvarande medlemmarna.

§ 6 Motioner

Skriftliga motioner i frågor angående föreningens verksamhet kan lämnas till föreningens styrelse. Inlämnade motioner skall behandlas av styrelsen och därefter upptagas till behandling vid årsmöte. I förekommande fall skall motioner utsändas till medlemmarna före årsmötet.

§ 7 Arbetsgrupper

Arbetsgrupper, projektgrupper eller referenspersoner för beredning av olika frågor inom verksamhetsområdet kan tillsättas vid årsmöte eller i förekommande fall av föreningens styrelse. I de fall arbetsgrupp utses vid årsmöte skall minst en styrelseledamot ingå.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 juli–30 juni. Räkenskaperna skall vara avslutade och föreligger reviderade senast till årsmötet. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

§ 9 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske endast efter beslut, som fattas vid ordinarie årsmöte och med minst 2/3 majoritet.

§ 10 Upplösning

Föreningens upplösning kan ske endast efter beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och härför erfordras minst 4/5 majoritet. Behandling av sådant ärende kan äga rum endast när detta blivit meddelat i kallelse till ordinarie årsmöte. I händelse av föreningens upplösning skall tillgångarna disponeras så att de i ett eller annat avseende gagnar föreningens syftemål. Beslut härom skall ske i samband med beslut om upplösning.

Stadgar för utbildningsfonden

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefers utbildningsfond.

§ 1 

Fonden syftar till att främja medlemmarnas förkovran inom begravningsväsendet i enlighet med föreningens ordinarie stadgar.

§ 2 

Fondens tillgångar skall bestå av medel som tillföres genom beslut av styrelsen. Årsmötet beslutar om fondens storlek.

§ 3 

Fondens tillgångar skall förvaltas av styrelsen på så sätt att största möjliga avkastning erhålles utan risktagande. Räkenskaperna skall föras skilda från FSK:s övriga ekonomiska redogörelser och granskas av revisorerna enligt särskild revision.

§ 4 

Styrelsen utser stipendiater. Stipendium skall utgöra den årliga avkastningen från fonden och kan enligt styrelsens beslut fördelas till en eller flera sökanden. Stipendium skall vara lägst en 1/10 av gällande basbelopp.

§ 5

Stipendium sökes hos styrelsen för Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer före den 1 februari. Ansökan skall vara skriftlig med angivande av hur stipendiet skall användas. Stipendium utdelas vid föreningens nästpåföljande ordinarie årsmöte.

§ 6 

Stipendiat skall till föreningens medlemmar redovisa vunna erfarenheter genom skriftlig dokumentation eller föreläsning.

§ 7 

Ändring av fondens stadgar, storlek och ändamål kan endast ske efter beslut som fattas vid ordinarie årsmöte.

§ 8 

Beslut om fondens upplösning fattas av årsmötet. Vid upplösning av fonden skall tillgångarna tillföras FSK att användas enligt föreningens ordinarie stadgar.

Stadgar för vandringspriset Knallekuppen

§ 1 

Vandringspriset är skänkt av kyrkogårdsnämnden i Borås i samband med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers årskongress i Borås 1998.

§ 2 

Priset kan enbart erövras av kyrkogårdsförvaltning genom insats av en medlem i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer.

§ 3 

Knallen skall ständigt vandra och kan ej intecknas för gott.

§ 4 

Skulle tävlingen upphöra skall vandringspriset tillfalla kyrkogårdsförvaltande organisation i Borås.

§ 5 

Priset erövras genom tävling vid stadgeenlig kongress, kongressanordnaren utser själv utan appell inom vilken disciplin som det skall tävlas.

§ 6

Den förvaltning som arrangerar kongressen bekostar gravyr av namn på vandringspriset.

§ 7

Stadgarna är antagna av styrelsen för Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och kan inte ändras.

Segrande kyrkogårdsförvaltning

1998              Enköping        Go-kart

1999              Filipstad         Tipspromenad

2000              Södertälje      Femkamp

2001              Nordisk kongress

2002             Saltsjö-Boo      Tipspromenad

2003             Östersund      Tipspromenad

FSK