Syfte och förutsättningar

Syfte och förutsättningar

Syftet
med tävlingens Årets kyrkogårdsförvaltning är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv. För att vinna ska en förvaltning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk standard inom följande områden:

Hållbarhet: Skötsel, drift och underhåll som främjar den yttre och inre miljön.

Organisation: Effektivitet, arbetsledning, delaktighet och kompetensutveckling för personalen.

Arbetsmiljö: Arbete för att förebygga skador och fysisk och psykosocial ohälsa.

Kundservice: Bemötande, tjänsteutbud, tillgänglighet och öppenhet.

Kreativitet: Nyskapande lösningar inom förvaltningsområdet

Utveckling: Omvärldsorientering och strategier för att möta behov från framtidens brukare och krav från ett samhälle i utveckling.

Kulturarv: Bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturella och estetiska värden.

Juryn
består av en representant från vardera Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och SLU.

FSK