Inledning
Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och ev förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

Inledning
Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Ansök här: Medlemsansökan

Två lediga platser på Kyrkogårdschef NU i höst

Två lediga platser på Kyrkogårdschef NU i höst

Foto: Gustaf Hellsing

På grund av återbud finns det nu två lediga platser på höstens genomförande av ledarutvecklingsprogrammet Kyrkogårdschef NU.  

Kyrkogårdschef NU är ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig enbart till kyrkogårdschefer som vill stärka sin förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.  

Programmet blev snabbt fulltecknat när det lanserades förra hösten. För att möta behovet startades en andra omgång, som går parallellt under hösten 2021. Nu finns en plats ledig på omgång 1 som startar den 25-27 augusti och en plats på omgång 2 som startar den 8-10 september.   Kyrkogårdschef NU genomförs i samverkan med FSK-Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och omfattar åtta dagar vid tre tillfällen under hösten 2021.  

FSK