Utvald
Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och ev förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

Utvald
Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Ansök här: Medlemsansökan

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Styrelsen för Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) har den 14 november haft ett arbetsmöte för att tillsammans tydliggöra hur föreningens arbete ska se ut framöver.

Under dagen har styrelsen beslutat att arbeta ännu mer renodlat med ledarskapsfrågor framöver och resultatet av detta kommer bland annat att synas på en konferens på temat ledarskap den 12-13 oktober 2023.

Styrelsen har också beslutat att skapat en TEAMs grupp där medlemmarna i FSK kommer att kunna samverka mer med varandra och dela erfarenheter. Till denna grupp kommer betalande medlemmar att bjudas in inom kort.

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

FSKs styrelse har beslutat att ställa in den digitala konferensen den 14:e november p.g.a. alltför få deltagare.

Styrelsen kommer att samlas i november för att arbeta fram en framtida strategi för FSK som chefsförening.

FSK