Utvald
Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och ev förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

Utvald
Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Ansök här: Medlemsansökan

I cyberattackens spår.

I cyberattackens spår.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer önskar dig varmt välkommen till en workshop den 8 februari 2024 för utvärdering av hur cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan påverkat begravningsverksamheten

Du som är kyrkogårdschef eller annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten har nu möjlighet att träffa kollegor där vi tillsammans identifierar de konkreta konsekvenserna av cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan på nationell, regional och lokal nivå i slutet av november 2023 och där vi först nu ser att systemen börjar fungera igen.
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer ser det som angeläget att utifrån konsekvenserna av cyberattacken dra lärdomar av det inträffade. Vi behöver gemensamt identifiera hur vi kan göra oss mindre sårbara inför framtida samhällsstörningar av olika slag. Vi behöver se till att begravningsverksamheten kan driftssäkras på ett stabilare och robustare sätt än idag. Vi behöver gemensamt för att rusta oss för att möta de framtida utmaningar som begravningshuvudmännen står inför. Det handlar om att bygga den beredskap som behövs för att hantera uppdraget att vara begravningshuvudman även i händelse av kris och krig.

Dagen inleds med en gemensam kartläggning av vad som hände och hur det påverkade begravningsverksamheten.

Ett par kyrkogårdsförvaltningar berättar om hur krisen hanterades

SWOT-analys

Informationsflödet mellan nationell, regional och lokal nivå

Identifiering av konkreta åtgärder för att klara nästa kris bättre.
Workshopen äger rum på Hotell Scandic Klara, Slöjdvägen 7 i Stockholm.
Vi börjar kl. 10.00 med kaffe från kl. 09.30. Dagen avslutas kl. 16.00
Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under workshopen.
Dagen är kostnadsfri för medlemmar men resa och eventuell logi bekostas av deltagarna själva. Fika och lunch serveras under dagen.
Anmäl dig senast den 1 februari 2024 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till svante.borg@stockholm.se eller katarina.evenseth@svenskakyrkan.se
Varmt välkomna till Stockholm

Dags att betala din medlemsavgift

Dags att betala din medlemsavgift

Då föreningens har ett brutet räkenskapsår har det nu blivit dags att betala medlemsavgiften för 2023/2024.

Betalning görs till bankgiro 5095-8339, ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Tänk på att föreningens olika evenemang endast är till för våra medlemmar.

Ledarskapsdagar 2023

Ledarskapsdagar 2023

Varmt välkommen till ledarskapsdagar den 12 – 13 oktober 2023 i Göteborg.

Du som är kyrkogårdschef eller har annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten får nu möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter under ett dygn i Göteborg. Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer anordnar återigen de uppskattade ledarskapsdagarna den 12:e och 13:e oktober 2023. Ett dygn som ger dig möjlighet att få lyssna på spännande och intressanta föreläsare, vara med och genomföra en beredskapsövning och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen pågår från 11.00 den 12:e oktober och avslutas med lunch den 13:e oktober. Den första dagen avslutas med gemensam middag. Programmet är luftigt för att ge dig möjlighet att nätverka ordentligt.

Konferensen äger rum i Odd Fellowhuset på Vasagatan 9 i Göteborg. Det finns närbelägna hotell med bra priser.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers årsmöte äger rum den 13 oktober kl. 08.30.

Teman som vi kommer att ta upp under dagarna är:

  • Arbetet med riskanalyser i Jönköpings pastorat. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och efter tillsyn av Arbetsmiljöverket så delar Jönköpings pastorat med sig av sina erfarenheter av arbetet.
  • Begravningslagen och Kulturmiljölagen. Kan de någonsin förenas och samverka? Vad ser vi för utmaningar inom begravningsverksamheten. Den ”nya” begravningslagsstiftningen är drygt 30 år gammal. Hur hanterar kyrkogårdsförvaltningarna gravfriden vid gravgrävning och återbruk av gravar? Hur bevakar vi att den avlidnas vilja följs? Hur bevarar vi kulturarvet samtidigt som kyrkogårdarna är i aktiv drift? Vi gör några nedslag i de utmaningar som finns i nuvarande lagstiftning och inbjuder till gruppsamtal kring dessa högaktuella frågor.
  • Nya begängelsemetoder – information om vattenkremation och Recompose – kompostering av avlidna
  • Beredskapsövning i skarpt läge. Vi får möjlighet att öva tillsammans för att därigenom dra lärdom av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras på hemmaplan.
  • Avslutande inspirationsföredrag som inte får missas.

Föredragande under ledarskapsdagarna är: Svante Borg, förvaltningsdirektör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Mathias Johansson, Jönköpings kyrkogårdsförvaltning, Niclas Sjöberg, Skövde kyrkogårdsförvaltning och Katarina Evenseth, Göteborgs Begravningssamfällighet/ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under dessa båda dagar.

Kostnaden för dagen 2 900 kronor för medlemmar. I priset ingår lunch dag 1, middag dag 1 samt lunch dag 2. Gå redan nu in på föreningens hemsida och bli medlem. www.kyrkogardschefer.se

Anmäl dig senast den 22 september 2023 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till Niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se, svante.borg@stockholm.se katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna till Göteborg

FSK