Utvald
Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och ev förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

Utvald
Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Ansök här: Medlemsansökan

Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer önskar dig varmt välkommen till den digitala kyrkogårdsdagen 14 november 2022.

Vi börjar dagen kl. 09.00 och avslutar kl. 13.00.

Teman som vi kommer att ta upp under dagen är:

  • Vilka erfarenheter tar vi med oss från pandemin och hur påverkar det vårt framtida jobb med kris och beredskap inom begravningsverksamheten?
  • Hur har rollen och uppdraget som kyrkogårdschef/kyrkogårdsföreståndare förändrats över tid? Hur kommer rollen och uppdraget som chef och ledare att se ut i framtiden? Vad innebär detta för oss som idag är chefer och ledare?
  • Begravningsverksamheten i samverkan med andra aktörer. Vilka möjligheter finns idag som gynnar samverkan och var finns hindren?

Deltagare under dagen är: Svante Borg, förvaltningsdirektör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning,  Mattias Schultz, VD på Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund, Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef i Svenska kyrkan i Skövde och Katarina Evenseth, ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och begravningschef i Göteborgs Begravningssamfällighet.

Upplägget för dagen kommer till stor del att vara gruppdiskussioner utifrån ovan nämnda teman.

Kostnaden för dagen är 900 kronor för medlemmar. Gå redan nu in på föreningens hemsida och bli medlem. www.kyrkogardschefer.se

Anmäl dig senast den 4 november till Tord Engström på mejladress: engstromtord@outlook.com. Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress  i anmälan.

Tänk på att det är viktigt med en egen dator för att du lätt ska kunna koppla upp dig till gruppdiskussionerna.

Länk skickas ut i början av november till dig som har anmält dig.

Frågor om den digitala kyrkogårdsdagen ställs lämpligen via mejl till oss i arbetsgruppen

Niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se, svante.borg@stockholm.se katarina.evenseth@svenskakyrkan.se.

Varmt välkommen med din anmälan

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Svenska kyrkan bjuder, i samverkan med FSK- Föreningen för Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kyrkogårdschefer.
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.

Läs mer och anmäl dig här.

FSK