Browsed by
Författare: fsk

Gravstenssäkerhet

Gravstenssäkerhet

CGK har publicerat följande dokument.
Monteringsanvisningar för nya gravstenar
Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar
Montering och provning av nya gravvårdar
Gravstenssäkerhet 2012

Dokument gällande montering samt samlat dokument angående gravstenssäkerhet har nyligen reviderats.

Dessa finns bl a att läsa här.

Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts. Avgifter: Inträdesavgift: 200:- Årsavgift: 200:- Inträdesavgiften erlägges omedelbart efter det att vederbörande antagits som medlem i föreningen. Årsavgiften för verksamhetsåret skall erläggas efter anmodan. Inträdes- och årsavgift fastställs varje år av årsmötet.

Ansök här: Medlemsansökan

Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

FSK