Browsed by
Författare: FSK

80-årspresent från SKKF

80-årspresent från SKKF

Den 25 september planterades FSK:s 80-årspresent från SKKF på Gamla kyrkogården i Malmö, en hybridmagnolia av sorten ’Wildcat’. Samtidigt överräcktes en plakett från SKKF:s representanter på plats, vd Jan Olov Andersson och organisationschef Ronny Holm till FSK:s ordförande Katarina Evenseth med inskriptionen: Detta träd har skänkts av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer i samband med deras 80-årsubileum den 7 augusti 2017.

Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar!

Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar!

Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer
Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna tagit fram en gemensam vägledning för att underlätta arbetet med träd i offentliga miljöer. Arbetet påbörjades i början av 2012 och slutfördes i december 2014. Under arbetets gång har ett stort antal länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, intresseorganisationer, universitet, förvaltningar och andra aktörer som arbetar med träd i offentliga miljöer bidragit med värdefulla synpunkter.

Vägledningens syfte är att öka kunskapen och förståelsen för trädens olika värden och att stärka samarbetet över sektorsgränserna. Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd rörande träd. Vägledningen vänder sig också till beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar till exempel på Trafikverket, Statens Fastighetsverk, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar och bostadsbolag samt till konsulter som arbetar med miljöer där det finns träd och som till exempel skriver vårdprogram, skötselplaner eller trädvårdsplaner.

Träd har många värden – men kan också orsaka intressekonflikter
Träd i städer, på begravningsplatser, i alléer längs vägar, i parker, offentliga trädgårdar och andra offentliga miljöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. Träden skapar attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som upptag av dagvatten och temperaturreglering. Likväl kan det uppstå intressekonflikter kring träden. Förslag kan exempelvis väckas om att fälla eller på olika sätt åtgärda dem – förslag som olika intressenter kan ha vitt skilda uppfattningar om. Vägledningen ger en översiktlig beskrivning av olika offentliga trädmiljöer, deras värden och vad de kan finnas för orsaker till att träd ibland behöver fällas eller på annat sätt åtgärdas.

Det behövs kunskap för att kunna göra avvägningar
Det uppstår ofta ett behov av att göra väl genomtänkta avvägningar mellan olika värden. Samtidigt måste man ta hänsyn till de många lagar som reglerar arbetet med träd i offentliga miljöer, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Även sådan lagstiftning som exempelvis hanterar skadeståndsansvar, arbetsmiljö eller säkerhet för kraftledningar måste beaktas. För träd i offentliga miljöer finns också olika typer av styrmedel och planeringsverktyg, exempelvis vårdprogram, trädvårdsplaner eller åtgärdsprogram.

Om samtliga värden, intressen och praktiska förutsättningar på platsen är kända, uppmärksammade och tydligt beskrivna är det lättare att göra väl underbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga åtgärden. I vägledningen presenteras en stegvis modell för avvägning mellan olika intressen. Modellens tio steg inkluderar en detaljerad beskrivning av trädmiljöns förutsättningar samt en översiktlig och en fördjupad värdering av miljön och av träden. Checklistor underlättar beskrivningen och den kunskapsbaserade bedömningen av miljöns och trädens kulturhistoriska värden, naturvärden och sociala värden. Vägledningen beskriver dessutom hur modellen kan användas vid länsstyrelsernas och kommunernas handläggning av en rad olika ärenden.

Utformning av åtgärder måste anpassas till miljön
Även om varje plats har unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till finns det ändå generella riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika typer av trädvårdsinsatser. I vägledningen finns tips om hur åtgärder kan utformas i olika miljöer. I miljöer med höga kulturhistoriska värden är det avgörande att känna till det historiska sammanhanget och syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger vägledning om hur man kan ta hänsyn till symmetri och annan arkitektonisk gestaltning, hur man kan tänka vid val av specifikt plantmaterial eller vid bevarandet av enstaka trädindivider som bär på särskilda berättelser. I miljöer med höga naturvärden är det oftast viktigast att bevara de äldsta träden och död ved, antingen på plats eller i så kallade faunadepåer. I miljöer med höga sociala värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd, särskilt gamla och grova individer, ha höga symboliska värden och vara extra viktiga att bevara.

Lagstiftning som berör träd i offentliga miljöer

Till vägledningen hör också en separat bilaga med titeln Regler om träd i offentliga miljöer. Denna bilaga utgör en redovisning av regelverk som berör träd samt vägledning om tillämpningen, i synnerhet för parallell lagstiftning som till exempel biotopskydd, marklov och skydd av kyrkliga kulturminnen.

Fria eller fälla kan laddas ner som PDF fil här. Den kan också köpas via print-on-demand på riksantikvareämbetets hemsida www.raa.se

Kontaktpersoner

FSK: Johan Arvidsson, johan.arvidsson@visbydf.se

SKAO: Eva Grönwall, eva.gronwall@svenskakyrkan.se

Riksantikvarieämbetet: fabian.mebus@raa.se

SIS standard för trädvårdstermer

SIS standard för trädvårdstermer

Nu är SIS-standarden för trädvårdstermer äntligen publicerad.

Den är framtagen för att det ska bli tydligt för beställare och entreprenörer vad olika termer innebär för att undvika missförstånd vid t.ex. upphandlingar, rekommendationer i trädvårdsplaner m m. Svenska trädföreningen har köpt loss rättigheter från SIS förlag så den ska kunna laddas ned gratis även för icke medlemmar.

Ett tips är att ställa som krav att termer i denna standard används i upphandlingar, avtal, bidragsbeslut, tillstånd och dispenser. På så vis främjar vi att alla pratar samma språk och att missförstånd undviks. Det är ju dessutom ingen konkurresfördel för någon eftersom den är tillgänglig för alla.

Standarden innehåller termer som används i en upphandlingsprocess och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Denna standard omfattar terminologi för:
— Beskrivning av träd
— Funktioner hos träd
— Beskärning och andra beställningsbara åtgärder
— Trädbesiktning
— Naturvård
— Riskbedömning
— Skador
— Åtgärder

Följ länken nedan för att ladda ner den:
http://www.tradforeningen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360

Välkommen

Välkommen

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltningsområdet. Föreningen arrangerar årligen en kongress, för medlemmar och ev förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksamhetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Varje år hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiv

Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under arkiv.

Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Ansök här: Medlemsansökan

FSK